1. 1. Informacje o administratorze danych przechowywanych na oficjalnej stronie GRUPY BELLA AURORA w serwisie społecznościowym

   Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w hiszpańskiej ustawie organicznej nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (LOPDGDD) GRUPA BELLA AURORA, w której skład wchodzi spółka BELLA AURORA LABS, S.A., zwana dalej Administratorem, pragnie poinformować użytkowników tego serwisu społecznościowego o polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych osób, które dobrowolnie uzyskują dostęp do oficjalnej strony ADMINISTRATORA i korzystają z niej. Dostęp użytkownika do tej oficjalnej strony ADMINISTRATORA i korzystanie z niej oznacza, że użytkownik wyraźnie akceptuje niniejszą Politykę prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób w niej przewidziany.

   2. Dane osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych

   Dostęp do tego serwisu społecznościowego i rejestracja w nim są zabronione dla osób niepełnoletnich poniżej czternastego (14) roku życia, a tym samym dostęp do znajdującej się w tym serwisie oficjalnej strony ADMINISTRATORA i korzystanie z niej są również zabronione dla osób niepełnoletnich poniżej czternastego (14) roku życia. W przypadku użytkowników będących osobami ubezwłasnowolnionymi ADMINISTRATOR informuje, że aby uzyskać dostęp do oficjalnej strony ADMINISTRATORA w tym serwisie i móc z niej korzystać, konieczne jest uzyskanie zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad użytkownikiem, lub jego przedstawiciela prawnego. ADMINISTRATOR zostaje wyraźnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jego oficjalnej strony przez osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione, przy czym w każdym przypadku odpowiedzialność ponoszą przedstawiciele prawni tych osób.

   3. Administrator danych

   ADMINISTRATOR (adres do korespondencji: Colonia Güell - Ed. Filatures, 4º - 08690 Santa Coloma de Cervelló, Barcelona), z siedzibą pod adresem: Calle Luís Martínez 21, 39005 Santander, posiada status podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie plików, za pośrednictwem których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przechowywane w wyniku rejestracji i korzystania z oficjalnej strony ADMINISTRATORA w tym serwisie społecznościowym, bez uszczerbku dla przetwarzania, za które odpowiada podmiot będący właścicielem serwisu społecznościowego, w którym znajduje się nasza oficjalna strona.

   4. Cele przetwarzania danych osobowych, informacje i zgoda

   Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika ADMINISTRATOROWI za pośrednictwem jego oficjalnej strony w tym serwisie społecznościowym będą częścią procesu przetwarzania danych, za który odpowiada ADMINISTRATOR, w celu przekazywania informacji od ADMINISTRATORA za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu, wiadomości SMS i MMS, sieci społecznościowych lub jakichkolwiek innych narzędzi elektronicznych lub fizycznych, już istniejących lub wprowadzonych w przyszłości, umożliwiających prowadzenie komunikacji handlowej, wysyłanie newslettera do użytkowników, którzy zapisali się na listę jego odbiorców, wymianę informacji z ADMINISTRATOREM i innymi użytkownikami oraz nawiązywanie komunikacji ze stronami trzecimi.

   W momencie, gdy użytkownik skorzysta z tej oficjalnej strony, wyraża on dobrowolną, jednoznaczną, konkretną, świadomą i wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ADMINISTRATORA w celu prawidłowego świadczenia tych usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

   Użytkownik może swobodnie korzystać z oficjalnej strony ADMINISTRATORA w tym serwisie społecznościowym, więc w przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych w tych celach, nie powinien z niego korzystać ani podawać swoich danych osobowych.

   Za pośrednictwem tej oficjalnej strony ADMINISTRATORA użytkownik może udostępniać informacje tekstowe, zdjęcia, filmy i inne rodzaje informacji i/lub treści, które będą podlegać zarówno niniejszej Polityce, jak i Regulaminowi Platformy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie publikowane przez niego treści są zgodne z obowiązującymi przepisami, niniejszą Polityką i Regulaminem Platformy.

   Użytkownik może publikować na tej oficjalnej stronie ADMINISTRATORA tylko dane osobowe, zdjęcia i informacje lub inne treści, które są jego własnością lub do których ma upoważnienie stron trzecich.

   ADMINISTRATOR ma prawo do usunięcia z tej oficjalnej strony, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia ze strony użytkownika, wszelkich treści publikowanych przez użytkownika, gdy użytkownik narusza obowiązujące przepisy prawa, zasady określone w niniejszej Polityce i w Regulaminie Platformy.

   5. Odbiorcy, w stosunku do których ADMINISTRATOR przewiduje dokonywać przekazywania lub udostępniania danych

   Należy pamiętać, że wszystkie informacje i treści publikowane na oficjalnej stronie ADMINISTRATORA w tym serwisie społecznościowym mogą być dostępne dla innych użytkowników oficjalnej strony i platformy serwisu społecznościowego. W związku z powyższym wszystkie informacje i treści publikowane przez użytkownika na oficjalnej stronie ADMINISTRATORA w tym serwisie społecznościowym będą przedmiotem wymiany informacji z innymi użytkownikami ze względu na sam charakter usługi.

   ADMINISTRATOR przewiduje jedynie przekazywanie lub udostępnianie danych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być dokonywane na mocy decyzji sędziów, sądów, organów administracji publicznej i właściwych organów administracyjnych.

   6. Inni zewnętrzni dostawcy usług

   ADMINISTRATOR informuje, że jest on wyłącznie odpowiedzialny i gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką w odniesieniu do danych osobowych, które zbiera od użytkownika za pośrednictwem tej oficjalnej strony w tym serwisie społecznościowym, i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przetwarzanie i późniejsze wykorzystanie danych osobowych zarówno przez właściciela serwisu społecznościowego, jak i przez zewnętrznych dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, którzy mogą uzyskiwać dostęp do takich danych w związku ze świadczeniem swoich usług lub wykonywaniem swojej działalności, strony trzecie, które tworzą hiperłącza do serwisu społecznościowego, oraz administratorów, do których ADMINISTRATOR odsyła zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem hiperłączy.

   7. Jakość danych

   ADMINISTRATOR informuje, że z wyjątkiem przypadków prawnie ustanowionego przedstawicielstwa żaden użytkownik nie może posługiwać się tożsamością innej osoby i przekazywać jej danych osobowych. Użytkownik musi zawsze pamiętać, że może podawać wyłącznie dane osobowe odpowiadające jego własnej tożsamości oraz że są one odpowiednie, właściwe, aktualne, dokładne i prawdziwe. Użytkownik musi szanować prywatność stron trzecich, niezależnie od tego, czy są użytkownikami serwisu społecznościowego lub oficjalnej strony ADMINISTRATORA, czy też nie.

   8Prawa Zainteresowanej Strony:

   • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

   • Prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia i usuwania, a także do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

   • Prawo do złożenia skargi do organu kontrolnego (www.aepd.es.), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.


   9. Inne istotne informacje

   ADMINISTRATOR może w dowolnym momencie dokonać zmian i/lub zastąpić niniejszą Politykę, i tym samym, w zależności od przypadku, zastąpić, uzupełnić i/lub dokonać zmian w opublikowanej tutaj Polityce. Użytkownik powinien zatem regularnie przeglądać niniejszą Politykę, aby być na bieżąco z jej aktualna wersją.

   Użytkownik może skontaktować się z ADMINISTRATOREM za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora serwisu społecznościowego lub korzystając z następujących danych kontaktowych:

   BELLA AURORA LABS, S.A.
   Colonia Güell - Ed. Filatures, 4º - 08690 Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)
   [email protected]


   Użytkownik może również zapoznać się z zasadami i polityką korzystania z serwisu społecznościowego, opublikowanymi przez jego właściciela.