1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych na mocy niniejszej Polityki prywatności jest GRUPA BELLA AURORA, w skład której wchodzi

  BELLA AURORA LABS, S.A.
  Numer identyfikacji podatkowej (NIF): A58303462

  Siedziba statutowa: C/Luís Martínez 21, 39005 SANTANDER
  Adres do korespondencji: Colonia Güell - Ed. Filatures, 4º — 08690 Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)

  Adres e-mail: [email protected]  

  Telefon: 934781112
  wpisana do Rejestru Handlowego Miasta Barcelona: tom 8275, księga 7258, sekcja 2, arkusz 111, strona 94939, wpis 1

   

  Web: www.bellaurora.com/es-es/

  Web: www.bella-aurora.com


  W GRUPIE BELLA AURORA jesteśmy świadomi, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych i zobowiązujemy się przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami o ochronie danych.

  Niniejsza Polityka prywatności ma na celu uregulowanie wszystkich kwestii związanych z przetwarzaniem danych użytkowników, którzy przeglądają witrynę internetową lub udostępniają swoje dane osobowe za pośrednictwem różnych formularzy znajdujących się w witrynie.

  Dane osobowe
  Dane osobowe to informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa identyfikację. Za pośrednictwem witryny internetowej, w utworzonych w tym celu polach, zbieramy następujące dane osobowe, które przekazuje nam użytkownik: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, miejsce zamieszkania itp., jak również wszystkie dane, które dobrowolnie przekazuje nam za pośrednictwem któregokolwiek z serwisów społecznościowych, w których użytkownik jest zarejestrowany. W takim przypadku prywatność będzie zależeć od konfiguracji dokonanej przez użytkownika, a także od regulaminu i warunków korzystania z danego serwisu społecznościowego.

  Wizyta użytkownika w witrynie internetowej nie oznacza, że musi on podać jakiekolwiek informacje na temat swoich danych osobowych. Jednak w przypadku ich podania dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, z zachowaniem zasad i praw określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w hiszpańskiej ustawie organicznej nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (LOPDGDD).

  Cele, okres i podstawa przetwarzania:
  Dane, które przekazuje nam użytkownik, będą przetwarzane w następujących celach:

  ·       Odpowiadanie na prośby lub pytania składane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych w witrynie. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania i obsługi jego próśb, zapytań lub jakichkolwiek innych zgłoszeń złożonych za pośrednictwem formularza. Dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wniosku użytkownika oraz przez czas określony przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie pola akceptacji naszej Polityki prywatności przed wysłaniem zapytania. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  ·       Wysyłanie biuletynów i newsletterów o produktach BELLA AURORA LABS, S.A. Za zgodą użytkownika zbieramy i przetwarzamy jego dane osobowe w celu przesyłania mu informacji o naszych produktach i usługach. Będziemy przechowywać te dane do momentu wycofania zgody użytkownika na ich przetwarzanie oraz przez okres zgodny z przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie pola akceptacji naszej Polityki prywatności przed zapisaniem się do listy odbiorców newslettera w formularzu udostępnionym w tym celu w witrynie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  ·       Poprawienie wrażeń związanych z przeglądaniem witryny. Będziemy przechowywać te dane do momentu wycofania zgody użytkownika na ich przetwarzanie poprzez usunięcie plików cookie oraz przez okres zgodny z przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata.

  Podstawą prawną poprawiania wrażeń użytkownika podczas przeglądania witryny jest zgoda użytkownika wyrażona podczas akceptowania plików cookie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  ·       Zarządzanie naszymi serwisami społecznościowymi i przesyłanie użytkownikowi informacji o naszych działaniach i produktach. Będziemy przechowywać te dane do momentu wycofania zgody użytkownika na ich przetwarzanie oraz przez okres zgodny z przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata.

  Podstawą prawną zarządzania naszymi serwisami społecznościowymi i przesyłania użytkownikowi informacji o naszych działaniach i wiadomości jest zgoda, którą nam udziela użytkownik. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  • Obsługa usługi czatu „Pomoc” oferowanej w naszej witrynie internetowej w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług/produktów. Aby stale podnosić jakość obsługi klienta, rejestrujemy historię czatów w celu ich analizy i doskonalenia. Informujemy użytkownika, że czat jest obsługiwany przez platformę Dynamics. Zapisy te są usuwane po ich ocenie i po upływie czasu określonego przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata.

   Podstawą prawną jest wyrażona przez użytkownika zgoda na korzystanie z usługi. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  • Obsługa komunikacji przez WhatsApp, którą firma BELLA AURORA, S.A. Umożliwia i udostępnia użytkownikom w celu zaspokojenia ich potrzeb i rozwiewania obaw. Korzystanie z aplikacji WhatsApp jako środka komunikacji oznacza międzynarodowy transfer danych, i chociaż serwery aplikacji WhatsApp dla użytkowników z UE znajdują się w Irlandii, może dojść do komunikacji z serwerami w USA. ADMINISTRATOR jest jedynym odbiorcą danych i będzie miał dostęp jedynie do imienia, numeru telefonu użytkownika oraz do rozmów prowadzonych na czacie. Wykorzystywanie informacji zawartych na czacie do innych celów jest surowo zabronione. Jeśli zaś chodzi o przechowywanie danych, to podczas prowadzenia rozmów będzie przechowywana historia tych danych, które są niezbędne dla opisanego celu. Ponadto, jeśli druga strona postanowi wycofać zgodę na komunikację za pośrednictwem aplikacji, wszystkie rozmowy zostaną natychmiast usunięte, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przechowywanie jest wymagane przez obowiązek prawny lub uzasadnioną ochronę użytkownika. W takim przypadku wszystkie informacje zostaną zablokowane, a ich przetwarzanie ograniczone, o ile mogą z tego wynikać jakiekolwiek obowiązki.

  Podstawą prawną jest wyrażona przez użytkownika zgoda na korzystanie z usługi. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych oraz międzynarodowy przepływ danych:
  Dane użytkownika nie będą udostępniane ani przekazywane stronom trzecim, chyba że wynika to z obowiązku prawnego lub w przypadku dostawców powiązanych z Administratorem, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane.

  Przenoszenie lub przekazywanie danych osobowych oraz transfery międzynarodowe 
  Twoje dane nie będą przekazywane ani udostępniane stronom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek prawny lub dostawcy powiązani z administratorem danych działają jako podmioty przetwarzające dane. Nasze serwery znajdują się w Unii Europejskiej, a dostawców usług zazwyczaj zatrudniamy również w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach, które zostały uznane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony. Jeśli będziemy musieli korzystać z usług zewnętrznych dostawców, którzy wymagają przekazywania danych osobowych poza Unią Europejską lub w krajach, które nie zostały uznane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony, zapewnimy, że gwarantujemy bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych za pomocą decyzji o adekwatności, klauzul standardowych, wiążących reguł korporacyjnych, wyłączeń lub innych instrumentów zatwierdzonych przez organ nadzorczy, które zapewniają odpowiednie gwarancje wykonania międzynarodowego transferu danych.

  Aktualizacja danych
  Abyśmy mogli na bieżąco aktualizować dane osobowe, użytkownik powinien informować nas o każdej ich zmianie. W przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za prawdziwość tych danych.

  Użytkownik zapewnia, że podane dane osobowe są prawdziwe oraz że wszystkie podane informacje odpowiadają stanowi rzeczywistemu, są aktualne i dokładne, oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach.

  Dane stron trzecich
  Jeśli użytkownik w jakimkolwiek celu przekazuje dane stron trzecich GRUPIE BELLA AURORA, zapewnia, że uzyskał te dane w sposób zgodny z prawem, że uprzednio poinformował o tym osoby, których to dotyczy, uzyskując ich zgodę na ich przekazanie danych, oraz że podane informacje są dokładne i zgodne z prawdą.

  Informacje o charakterze obowiązkowym
  We wszystkich naszych formularzach gwiazdka (*) oznacza dane, których podanie jest obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie wypełni tych pól lub nie zaznaczy pola akceptacji Polityki prywatności, wysyłanie informacji nie będzie możliwe.

  Używanie haseł
  Aby uzyskać dostęp do Strefy prywatnej, UŻYTKOWNIK musi zalogować się i podać adres e-mail oraz hasło wygenerowane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z zasadami złożoności hasła określanymi każdorazowo w witrynie.

  Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwe przechowywanie i poufność wszelkich identyfikatorów i/lub haseł, które wybrali podczas rejestracji i zobowiązują się nie udostępniać ich stronom trzecim, ani nie zezwalać osobom postronnym na dostęp do nich.

  Jednocześnie obowiązkiem użytkownika jest niezwłoczne powiadomienie Administratora o każdym zdarzeniu, które umożliwia niewłaściwe użycie identyfikatorów i/lub haseł, takim jak kradzież, utrata lub nieuprawniony dostęp do nich, w celu jego natychmiastowego unieważnienia.

  Prawa zainteresowanych stron:
  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane, a także kopii przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik ma prawo do ich aktualizacji i żądania sprostowania danych, które są nieścisłe lub żądania usunięcia, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych i sprzeciwić się ich przetwarzaniu, wycofując swoją zgodę, a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu swoich danych osobowych. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem: Colonia Güell - Ed. Filatures, 4º - 08690 Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). E-mail: [email protected].

  Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa nie zostały należycie uwzględnione, ma prawo złożyć skargę do organu kontrolnego pod adresem: www.aepd.es.

  Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich
  Użytkownik, który udostępnia dane za pośrednictwem formularzy w tej witrynie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie oświadcza, że ma ukończone 14 lat. Dostęp do portalu i korzystanie z niego przez osoby niepełnoletnie jest zabronione. Jeżeli w dowolnym momencie Administrator stwierdzi, że dane osobowe podała osoba poniżej 14 roku życia, zostaną one usunięte. Rodzice lub opiekunowie mogą również w każdym przypadku skontaktować się z GRUPĄ BELLA AURORA w celu zablokowania konta osób niepełnoletnich będących pod ich opieką, które zarejestrowały się, podając fałszywą tożsamość.

  Serwisy społecznościowe
  Celem narzędzi takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp. lub innych serwisów społecznościowych jest zapewnienie widoczności i informowanie o działaniach prowadzonych przez naszą organizację. Narzędzia te gromadzą dane osobowe na serwerach odpowiednich usług i mają własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami korzystania z serwisu społecznościowego w momencie rejestracji, zwracając uwagę na różne możliwości konfiguracji w odniesieniu do stopnia prywatności profilu użytkownika.

  Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ze swoich serwisów społecznościowych wszelkich informacji publikowanych przez strony trzecie, które naruszają prawo, nawołują do jego łamania lub zawierają treści naruszające godność osób lub instytucji, jak również prawo do blokowania lub zgłaszania profilu autora takich wiadomości.

  Przetwarzanie plików cookie
  Plik cookie to mały plik, który jest pobierany i przechowywany na komputerze użytkownika, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Pliki cookie umożliwiają między innymi przechowywanie i pobieranie informacji na temat zwyczajów dotyczących przeglądania witryn za pomocą urządzenia użytkownika oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z urządzenia użytkownika, mogą być wykorzystane do rozpoznawania użytkownika.

  Użytkownik może zablokować pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce.  Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.