E-COMMERCE (PRODUKTY).

Ogólne Warunki Sprzedaży
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem witryny internetowej http://www.bella-aurora.com/, będącej własnością GRUPY BELLA AURORA, w skład której wchodzi BELLA AURORA LABS, S.A., zwana dalej SPRZEDAWCĄ.

Akceptacja niniejszego dokumentu oznacza, że UŻYTKOWNIK:

- przeczytał jego postanowienia, rozumie je i zgadza się z nimi;
- posiada wystarczającą zdolność do zawierania umów;
- przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania określone w niniejszym dokumencie.

Warunki te będą obowiązywać na czas nieokreślony i będą miały zastosowanie do wszystkich zobowiązań umownych zawieranych za pośrednictwem witryny internetowej SPRZEDAWCY.

SPRZEDAWCA informuje, że jego firma jest odpowiedzialnym przedsiębiorstwem i zna aktualne przepisy krajów, do których wysyła produkty, i zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków, bez wpływu na towary lub oferty promocyjne, które zostały nabyte lub wykorzystane przed wprowadzeniem tych zmian.

Strony

Dostawcą towarów lub usług zamówionych przez UŻYTKOWNIKA jest GRUPA BELLA AURORA, w skład której wchodzi firma BELLA AURORA LABS, S.A. (adres do korespondencji: Colonia Güell -Ed. Filatures, 4º - SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 08690, BARCELONA) z siedzibą pod adresem: Calle Luis Martínez 21, 39005 Santander, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIF): A58303462. Numer telefonu Działu Obsługi Klienta/UŻYTKOWNIKA: 934781112.

Drugą stroną umowy jest UŻYTKOWNIK zarejestrowany na witrynie internetowej za pomocą nazwy użytkownika i hasła, za których użytkowanie i bezpieczeństwo ponosi pełną odpowiedzialność, i który jest odpowiedzialny za prawdziwość danych osobowych przekazywanych SPRZEDAWCY.

Cel
Niniejsze Warunki Sprzedaży mają na celu określenie stosunku umownego powstałego pomiędzy SPRZEDAWCĄ a UŻYTKOWNIKIEM w momencie, gdy UŻYTKOWNIK zaakceptuje odpowiednie pole podczas procesu zawierania zobowiązania umownego za pośrednictwem witryny internetowej SPRZEDAWCY.

Zawarty stosunek umowny polega na dostarczeniu określonego produktu lub usługi w zamian za określoną cenę, ogólnie dostępną za pośrednictwem witryny internetowej.

Składanie i realizacja zamówień

Aby uzyskać dostęp do usług lub produktów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ, UŻYTKOWNIK musi zarejestrować się za pośrednictwem witryny internetowej, tworząc konto użytkownika. W związku z powyższym UŻYTKOWNIK musi dobrowolnie podać wymagane dane osobowe, które będą przetwarzana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz postanowieniami szczegółowo opisanymi w Informacji prawnej i Polityce prywatności tej witryny internetowej.

UŻYTKOWNIK dokonuje wyboru nazwy użytkownika i hasła, zobowiązując się do ich należytego użytkowania i nieudostępniania stronom trzecim, a także do powiadomienia SPRZEDAWCY w przypadku ich utraty lub kradzieży lub możliwym dostępie do nich nieuprawnionych stron trzecich, aby mógł on natychmiast je zablokować.

Zgodnie z postanowieniami art. 27 hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE) po utworzeniu konta użytkownika procedura składania i realizacji zamówień będzie przebiegać zgodnie z następującymi etapami:

1.     Postanowienia ogólne

2.     Wysyłanie zamówień

3.      Prawo do odstąpienia od umowy

4.     Reklamacje

5.     Siła wyższa

6.     Cesja i rozdzielność postanowień

7.     Informacje ogólne dotyczące oferty

8.     Ceny i termin ważności oferty

9.     Koszty transportu

10.  Sposób płatności, opłaty i zniżki

11.  Proces zakupu

12.  Obowiązujące gwarancje

13.  Gwarancje i zwroty

14.  Prawo właściwe i jurysdykcja


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

O ile nie określono inaczej na piśmie, złożenie zamówienia u SPRZEDAWCY oznacza akceptację przez UŻYTKOWNIKA niniejszych warunków prawnych. Żadne z postanowień umownych UŻYTKOWNIKA nie może różnić się od postanowień umownych SPRZEDAWCY, o ile nie zostało ono uprzednio wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez SPRZEDAWCĘ.

2. WYSYŁANIE ZAMÓWIEŃ

Więcej informacji na temat procesu wysyłki można znaleźć na stronie DOSTAWA.

3. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Więcej informacji na temat terminów i kosztu dostawy można znaleźć na stronie ZWROTY.

4. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez UŻYTKOWNIKA zostaną rozpatrzone w jak najkrótszym czasie. Można je składać, korzystając z następujących danych kontaktowych:

BELLA AURORA LABS, S.A., Colonia Güell -Ed. Filatures, 4º - SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 08690 (BARCELONA)

Telefon: 934781112

E-mail: [email protected]

Internetowe rozstrzyganie sporów (Online Dispute Resolution, ODR)

Zgodnie z art. 14.1 rozporządzenia (UE) 524/2013 Komisja Europejska udostępnia bezpłatną platformę internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a SPRZEDAWCĄ. Platforma ODR pozwala znaleźć rozwiązanie bez konieczności zwracania się do sądów, za to przy pomocy strony trzeciej – Organu rozstrzygającego spory – która pełni rolę pośrednika między stronami sporu. Organ ten jest bezstronny i będzie prowadzić dialog z obiema stronami sporu w celu osiągnięcia porozumienia, może też zaproponować i/lub narzucić ostateczne rozwiązanie sporu.
Link do platformy ODR: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia spowodowane działaniem siły wyższej. Wykonanie zobowiązania zostanie odroczone do czasu ustania działania siły wyższej.

6. CESJA I ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

UŻYTKOWNIK nie może dokonywać cesji, przenosić ani przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających ze sprzedaży.

Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie będzie to miało w żaden sposób wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień, nie zostaną też one w żaden sposób zmienione.

UŻYTKOWNIK oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, zna je i akceptuje w całości.

7. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERTY

Wszelkie transakcje sprzedaży i dostawy obsługiwane przez SPRZEDAWCĘ będą podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.

Żadne modyfikacje, zmiany lub uzgodnienia sprzeczne z Ofertą Handlową GRUPY BELLA AURORA lub postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie nie będą obowiązujące, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie podpisanym przez SPRZEDAWCĘ – w takim przypadku te szczególne uzgodnienia będą miały pierwszeństwo.

Z uwagi na ciągły postęp technologiczny i udoskonalanie produktów SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany swoich specyfikacji dotyczących informacji podawanych w reklamie, o ile nie będzie to miało wpływu na wartość oferowanych produktów. Zmiany te będą również obowiązywać w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu mogłoby to wpłynąć na możliwość dostarczenia oferowanych produktów.

8. CENY I TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Ceny podawane dla każdego produktu zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) lub inne podatki, które mogą mieć zastosowanie. Te ceny, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, nie obejmują kosztów dostawy, obsługi, pakowania, ubezpieczenia transportu ani żadnych innych dodatkowych lub powiązanych świadczeń dotyczących zakupionego produktu lub usług.

Ceny obowiązujące dla poszczególnych produktów są cenami opublikowanymi w witrynie internetowej i będą wyrażone w walucie euro. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że ceny niektórych produktów mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym.

Przed dokonaniem zakupu UŻYTKOWNIK może sprawdzić online wszystkie szczegóły oferty: artykuły, ilość, cenę, dostępność, koszty transportu, opłaty, rabaty, podatki i łączną wartość zakupu. Ceny mogą zmieniać się codziennie, o ile zamówienie nie zostanie złożone.

Po złożeniu zamówienia ceny zostaną utrzymane bez względu na to, czy produkty są dostępne, czy nie.

Każda płatność dokonana na rzecz SPRZEDAWCY pociąga za sobą wystawienie faktury na zarejestrowanego UŻYTKOWNIKA lub na firmę, którą UŻYTKOWNIK podał w momencie składania zamówienia. Faktura zostanie wysłana wraz z zakupionym produktem, a także w formacie PDF na adres e-mail podany przez UŻYTKOWNIKA.

W celu uzyskania informacji dotyczących zamówienia UŻYTKOWNIK może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 934781112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

9. KOSZTY TRANSPORTU

Więcej informacji na temat kosztów transportu można znaleźć na stronie DOSTAWA.

10. SPOSOBY PŁATNOŚCI, OPŁATY I ZNIŻKI

SPRZEDAWCA oferuje następujące sposoby płatności:

-        płatność za pomocą konta PayPal,

-        płatność kartą.

11. PROCES ZAKUPU

Koszyk (symulacja rachunku)

Do koszyka można dodać dowolny produkt z naszego katalogu. Będą w nim widoczne tylko produkty wybrane przez UŻYTKOWNIKA, ich ilość, cena i łączna kwota. Po zatwierdzeniu koszyka naliczone zostaną podatki, opłaty i rabaty zgodnie z podanymi informacjami o płatności i wysyłce.

Koszyki nie mają żadnych skutków administracyjnych, jest to jedynie sekcja, w której można symulować koszty bez żadnych zobowiązań ze strony obu stron.

Z koszyka można złożyć zamówienie, wykonując następujące kroki w celu jego właściwego przetworzenia:

1.     Podanie danych osobowych.

2.     Podanie adresu, na który należy wysłać przesyłkę.

3.     Wybór sposobu dostawy.

4.     Płatność.

Rejestracja w serwisie jest opcjonalna i nie jest wymagana do dokonania zakupu.

Po przetworzeniu zamówienia system natychmiast wysyła wiadomość e-mail do SPRZEDAWCY.

Zamówienia (zlecenia zakupu)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem statusu zamówienia i terminu dostawy zostanie wysłany w ciągu maksymalnie 24 godzin (w dni robocze).

12. OBOWIĄZUJĄCE GWARANCJE

Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem witryny internetowej są całkowicie oryginalne, o ile w ich opisie zaznaczono inaczej. Wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją zgodnie z postanowieniami zawartymi w Królewskim dekrecie ustawodawczym nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających.

13. GWARANCJE I ZWROTY

Gwarancja na oferowane produkty jest zgodna z następującymi artykułami na podstawie Ustawy nr 23/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie gwarancji związanych ze sprzedażą towarów konsumpcyjnych:

 I) Zgodność produktów z umową

1. O ile nie postanowiono inaczej, przyjmuje się, że produkty są zgodne z umową, o ile spełniają wszystkie wymagania przedstawione poniżej, chyba że w danym przypadku którekolwiek z nich nie ma zastosowania:

a)     Produkty są zgodne z opisem przedstawionym przez GRUPĘ BELLA AURORA.

b)     Produkty nadają się do zastosowań, do których zwykle wykorzystuje się produkty tego samego typu.

c)     Produkty nadają się do jakichkolwiek zastosowań szczególnych, do których potrzebne są konsumentowi, a o których poinformował on GRUPĘ BELLA AURORA w momencie zawierania umowy i które SPRZEDAWCA zaakceptował.

d)     Produkty odznaczają się jakością i charakterystyką typowymi dla produktów tego samego typu i jakich klient może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę specyfikę danego produktu oraz, w stosownych przypadkach, opisy specyficznych cech produktów sporządzane przez GRUPĘ BELLA AURORA.

e)     GRUPA BELLA AURORA przedstawia szczegółowe informacje i zdjęcia produktów dostarczone przez ich producenta, wobec czego składane przez nią publicznie deklaracje nie mają charakteru wiążącego.

2. Brak zgodności wynikający z nieprawidłowej produkcji wyrobów będzie uznawany za równoznaczny z brakiem zgodności produktów, jeżeli produkcja stanowi część umowy sprzedaży towarów i była wykonywana przez GRUPĘ BELLA AURORA lub na jaj odpowiedzialność, lub jeśli nieprawidłowa produkcja wynika z błędów wytwarzania.

3. Nie będą uwzględniane przypadki braku zgodności, o których UŻYTKOWNIK wiedział lub nie mógł nie wiedzieć w momencie zawarcia umowy, lub które mogłyby wynikać z materiałów dostarczonych przez UŻYTKOWNIKA.

II) Odpowiedzialność SPRZEDAWCY

GRUPA BELLA AURORA odpowiada przed UŻYTKOWNIKIEM za każdy brak zgodności, który istnieje w momencie dostawy produktu. GRUPA BELLA AURORA uznaje prawo UŻYTKOWNIKA do naprawy produktu, jego wymiany, obniżki ceny lub unieważnienia umowy.

III) Naprawa i wymiana produktu

1. Jeżeli produkt nie jest zgodny z umową, UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo wyboru między naprawą produktu a jego wymianą, chyba że byłoby to niemożliwe lub nieproporcjonalne. Z chwilą gdy UŻYTKOWNIK powiadomi GRUPĘ BELLA AURORA o dokonanym wyborze, obie strony są nim związane. Taka decyzja UŻYTKOWNIKA pozostaje bez uszczerbku dla postanowień pkt. IV poniżej, w przypadku gdy naprawa lub wymiana produktu nie zapewniają zgodności produktu z umową.

2. Sposób naprawienia szkody uznaje się za nieproporcjonalny, jeśli nakłada on na GRUPĘ BELLA AURORA koszty, które w porównaniu z alternatywnym sposobem naprawienia szkody są nadmiernie wysokie, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie występował brak zgodności, stopień, w jakim dany brak zgodności jest istotny, oraz czy alternatywny sposób naprawienia szkody może zostać dokonany bez istotnych niedogodności dla UŻYTKOWNIKA.

IV) Zasady naprawy lub wymiany produktu

Naprawa i wymiana produktów podlegają następującym zasadom:

a) Będą one bezpłatne dla UŻYTKOWNIKA.

Sformułowanie „bezpłatne” odnosi się do niezbędnych kosztów związanych z przywróceniem produktom zgodności, w szczególności do kosztów wysyłki, robocizny i materiałów.

b) Powinny być dokonane w rozsądnym czasie i bez istotnej niedogodności dla konsumenta, z uwzględnieniem specyfiki produktów i celów, dla których UŻYTKOWNIK ich potrzebuje.

c) Naprawa wstrzymuje bieg terminów, o których mowa w pkt. VII. Okres zawieszenia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia przez UŻYTKOWNIKA produktu GRUPIE BELLA AURORA i kończy się wraz z dostarczeniem UŻYTKOWNIKOWI naprawionego produktu. W ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia naprawionego produktu GRUPA BELLA AURORA będzie odpowiadać za niezgodność, która doprowadziła do naprawy. Uznaje się, że ten sam brak zgodności występuje, gdy w produkcie są powielone wady tego samego pochodzenia, co pierwotnie ujawnione.

d) Wymiana zawiesza terminy, o których mowa w pkt. VII od momentu wybrania tej opcji do momentu dostarczenia nowego produktu. W każdym przypadku do produktu zastępczego stosuje się pkt. VII ust. 2.

e) Jeżeli naprawa została zakończona a dostarczony produkt nadal jest niezgodny z umową, UŻYTKOWNIK może żądać jego wymiany, w granicach określonych w pkt. IV ust. 2, lub obniżki ceny albo unieważnienia umowy na warunkach opisanych w pkt. V.

f) Jeżeli wymiana nie doprowadzi do uzyskania zgodności produktu z umową, UŻYTKOWNIK może żądać jego naprawy, w granicach określonych w pkt. IV ust. 2, lub obniżki ceny albo unieważnienia umowy na warunkach opisanych w pkt. V i VI.

g) UŻYTKOWNIK nie może żądać wymiany produktu w przypadku produktów, których nie można wymienić, ani w przypadku produktów używanych.

V) Obniżka ceny i unieważnienie umowy

W zależności od wyboru UŻYTKOWNIKA cena podlega obniżeniu lub umowa zostaje unieważniona, gdy nie może on domagać się naprawy towaru lub jego zastąpienia lub też w przypadku gdy naprawa lub zastąpienie nie zostały dokonane w rozsądnym terminie lub też wiązały się z istotną niedogodnością dla UŻYTKOWNIKA. Nie można unieważnić umowy, jeżeli brak zgodności ma nikłe znaczenie.

VI) Kryteria obniżki ceny

Obniżka ceny będzie proporcjonalna do różnicy między wartością, jaką produkt miałby w momencie dostawy, gdyby był zgodny z umową, a wartością, jaką faktycznie dostarczony produkt miał w momencie dostawy.

VII) Terminy

1. GRUPO BELLA AURORA odpowiada za wszelkie braki zgodności, które pojawią się w ciągu dwóch lat od dostawy. W przypadku produktów używanych GRUPA BELLA AURORA i UŻYTKOWNIK mogą uzgodnić krótszy termin, który jednak nie może być krótszy niż jeden rok od terminu dostawy.
O ile nie postanowiono inaczej, przyjmuje się, że każdy brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu sześciu miesięcy od terminu dostawy, istniał w momencie dostawy produktu, chyba że takie założenie jest niezgodne ze specyfiką danego produktu lub rodzajem braku zgodności.

2. O ile nie postanowiono inaczej, dostawę uważa się za dokonaną w dniu widniejącym na fakturze lub etykiecie zakupu lub na odpowiednim dowodzie dostawy, jeśli nastąpiła ona później.

3. Działania mające na celu dochodzenie zgodności z przepisami poprzednich artykułów ulegają przedawnieniu trzy lata po dostarczeniu produktu.

4. UŻYTKOWNIK musi poinformować GRUPĘ BELLA AURORA o braku zgodności w okresie dwóch miesięcy od momentu jej stwierdzenia.

O ile nie postanowiono inaczej, przyjmuje się, że powiadomienie przez UŻYTKOWNIKA miało miejsce w ustalonym terminie.

VIII) Czynności podejmowane wobec producenta

W przypadku gdy UŻYTKOWNIK uzna, że nie ma możliwości lub zasadności skontaktowania się z GRUPĄ BELLA AURORA w związku z brakiem zgodności produktu z umową sprzedaży, może zwrócić się bezpośrednio do producenta w celu wymiany lub naprawy danego produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, i bez uszczerbku dla faktu, że odpowiedzialność producenta wygasa w takich samych terminach i na takich samych warunkach, jak te ustalone dla GRUPY BELLA AURORA, producent odpowiada za brak zgodności, jeśli dotyczy on pochodzenia, tożsamości lub przydatności produktów zgodnie z ich specyfiką i przeznaczeniem oraz z zasadami, które je regulują.
Termin „Producent” oznacza wytwórcę produktu lub jego importera na terytorium Unii Europejskiej lub każdą osobę określającą siebie jako producenta poprzez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego.

Osoba odpowiadająca UŻYTKOWNIKOWI może w okresie roku dochodzić odpowiedzialności związanej z brakiem zgodności od innych osób odpowiedzialnych w łańcuchu dostaw. Okres ten jest liczony od momentu zakończenia naprawienia szkody.

14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz ich interpretacja podlegają prawu hiszpańskiemu we wszystkich kwestiach, które nie zostały wyraźnie określone. SPRZEDAWCA i UŻYTKOWNIK niniejszym uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z realizacji umowy sprzedaży produktów lub usług będących przedmiotem niniejszych Warunków będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania UŻYTKOWNIKA.

W przypadku gdy miejsce zamieszkania UŻYTKOWNIKA znajduje się poza Hiszpanią, SPRZEDAWCA i UŻYTKOWNIK wyraźnie zrzekają się dochodzenia roszczeń przed jakąkolwiek inną instancją i będą podlegać najbliższemu sądowi.